top of page

HOÀN THÀNH THỬ THÁCH!

Chúc mừng Team bạn đã hoàn thành thử thách.

Hãy tiếp tục chặng đường Trekking đến ĐIỂM TẬP KẾT để cùng nhau hoàn thành phần thi VỀ ĐÍCH ý nghĩa!

LET'S GOOOO!

Slogan

TEAM TECHCOMBANK

TEAM

1

SLOGAN

TEAM

1

SLOGAN

Team 1

TEAM

1

SLOGAN

hhhh

TEAM

2

SLOGAN

bottom of page